Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Blyth s.r.o.

1. Úvod

Vážíme si důvěry, kterou v nás sdílením Vašich osobních údajů vkládáte. Zabezpečení těchto údajů je pro nás velmi důležité.
Tyto zásady popisují, jak Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme, s kým je sdílíme, a také jaká práva týkající se Vašich osobních údajů máte a jak je můžete uplatnit.

2. Kdo jsme?

Blyth s.r.o.,
Pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je správcem údajů společnost Blyth s.r.o. To znamená, že společnost Blyth s.r.o. určuje, jaké údaje se shromažďují, jak se tyto údaje používají a jakým způsobem jsou chráněny.

Sídlo společnosti:
Přátelství 1011/17, 
104 00 Praha 10 - Uhříněves
ČR

Pokud máte ke zpracovávání osobních údajů dotazy nebo chcete uplatnit svá práva subjektu údajů, pošlete nám e-mail na adresu prodej@blyth.cz nebo nám napište na výše uvedenou adresu.

3. Společnosti a webové stránky, kterých se zásady týkají

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají následujících společností a webových stránek:

Blyth s.r.o. www.blyth.cz

Také platí pro osobní údaje, které se shromažďují prostřednictvím našich webových stránek, telefonicky, přes LiveChat či jakékoliv souvisejících aplikace sociálních médií.

4. Shromažďování osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme pro jeden nebo více účelů níže:

 • Plnění smlouvy, kterou jsme uzavřeli s Vámi nebo s Vámi zastupovaným subjektem či zastupovanou organizací. V takovém případě nám Vaše osobní údaje mohl poskytnout přímo daný subjekt či daná organizace, nikoliv vy.
 • Zahájení a dokončení obchodní transakce s Vámi nebo s Vámi zastupovaným subjektem či zastupovanou organizací, a to za účelem nákupu výrobků či služeb.
 • Doručení výrobku, který jste od nás přímo či nepřímo zakoupili.
 • Komunikace s dodavateli zboží a služeb.
 • Vedení účetnictví a další obchodní záznamy.
 • Marketingové účely, ať již elektronicky či jinak.
 • Dodržování zákonných nebo regulačních požadavků.
 • Evidence stávajících i bývalých zaměstnanců.
 • Evidence uchazečů o zaměstnání.
 • Vyřizování dotazů našich současných zaměstnanců, bývalých zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.
 • Vyřizování stížností nebo dotazů našich zákazníků a dodavatelů.
 • Vyřizování dotazů našich akcionářů a dalších zainteresovaných stran.
 • Vytvoření analýzy dat za účelem sledování a zlepšování výkonu našich webových stránek.
 • Zajištění bezpečnosti a bezpečného provozu našich webových stránek a základní obchodní infrastruktury.

Technické informace

Abychom zajistili, že každý návštěvník kterékoliv naší webové stránky bude moci stránky efektivně používat a procházet, shromažďujeme také následující:

 • Technické informace, včetně IP (Internet Protocol) adresy, ze které se zařízení připojuje na internet.
 • Vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typy a verze doplňků prohlížeče.
 • Operační systém a platforma.
 • Informace o Vaší návštěvě, včetně záznamu URL (Uniform Resource Locators) prokliků při příchodu, procházení a při odchodu z našich stránek.

V odstavci 10 níže jsou uvedena Vaše práva týkající se osobních údajů, které shromažďujeme, spolu s popisem, jak můžete tato práva uplatnit.

5. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Věříme, že je v našem oprávněném zájmu, případně nezbytné pro plnění smlouvy, shromažďovat a používat osobní údaje k provozování našeho podnikání a poskytování požadované služby. V některých případech můžeme být ze zákona povinni osobní údaje použít nebo poskytnout, například abychom vyhověli žádosti úředního subjektu.
Při zpracování na základě oprávněného zájmu provádíme následující test, abychom zjistili, zda je to vhodné:

Test účelu – existuje pro zpracování oprávněný zájem?

Test nezbytnosti – je zpracování za tímto účelem nezbytné?

Test vyváženosti – převažují oprávněné zájmy nad zájmy, právy nebo svobodami jednotlivce?

6. Sdílení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílet můžeme, ovšem pouze na základě “potřeby vědět”, a to pouze tehdy, kdy je to nutné nebo kdy jsme povinni informace sdílet. Tento případ se týká našich profesionální poradců a poskytovatelů služeb, např.:

 • účetní,
 • právní zástupci,
 • poradci,
 • poskytovatelé platebních služeb,
 • poskytovatelé vedení mzdové agendy,
 • poskytovatelé penzijního spoření,
 • pojistitelé,
 • poskytovatelé informačních technologií a komunikačních služeb,
 • dodavatelé,
 • poskytovatelé logistických a dopravních služeb.

Osobní údaje můžeme sdílet také:

 • s jakýmkoliv příslušným donucovacím či regulačním orgánem na základě zákonných požadavků,
 • pokud kupujeme nebo prodáváme některý z podniků nebo majetek.
 

Naším cílem je zavést nezbytná ochranná opatření, která zajistí, že osobní údaje, za které je společnost právně odpovědná, budou řádně chráněny a náležitě používány, pokud se dostanou do rukou třetí strany.

7. Předávání údajů do jiných zemí

Jsme globální organizací a využíváme třetí strany se sídlem v jiných zemích, které nám pomáhají řídit naše podnikání. Patří sem i země mimo Evropskou unii („EU“) a země, které nemají zákony týkající se poskytování konkrétní ochrany osobních údajů. Podnikli jsme patřičné kroky, abychom zajistili, že všechny osobní údaje budou odpovídajícím způsobem chráněny, a že jakékoliv předávání osobních údajů mimo EU bude provedeno v rámci zákona. Pokud předáváme osobní údaje mimo EU do země, kterou Evropská komise nestanovila jako zemi poskytující přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů, bude předávání probíhat na základě dohody, která zahrnuje požadavky EU na předávání osobních údajů mimo EU.

8. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Budeme postupovat tak, abychom Vaše osobní údaje uchovávali pouze na nezbytně dlouhou dobu dle našich obchodních potřeb a v souladu s jakýmikoliv právními nebo regulačními povinnostmi. Ať už však osobní údaje uchováváme jakkoliv dlouho, zajistíme, aby byly odpovídajícím způsobem zabezpečené.

9. Bezpečnostní opatření

Za účelem ochrany osobních údajů jsme zavedli vhodné bezpečnostní kontroly. Jádrem našeho systému řízení bezpečnosti informací je posuzování rizik, včetně posuzování rizik v souvislosti s právy a svobodami subjektů údajů. Nemáme však žádnou kontrolu nad tím, co se děje mezi Vaším zařízením a okrajem naší informační infrastruktury. Měli byste si tak být vědomi mnoha existujících bezpečnostních rizik a podniknout příslušné kroky k zabezpečení svých vlastních informací. Vylučujeme jakoukoliv odpovědnost za narušení bezpečnosti mimo naši oblast kontroly.

10. Vaše práva z pozice subjektu údajů

Z pozice subjektu údajů, jehož osobní údaje uchováváme, máte určitá práva. Pokud si přejete některá z těchto práv uplatnit, pošlete e-mail na adresu prodej@blyth.cz.

Případně nám dejte vědět na adresu v části Kontaktujte nás. Abychom mohli Vaši žádost zpracovat, budeme od Vás potřebovat platný průkaz ověření totožnosti. Máte následující práva:

 • Právo být informován
  Jako správce údajů máme povinnost poskytovat jasné a transparentní informace o našich činnostech zpracování údajů. Tuto náležitost zajišťují tyto zásady ochrany osobních údajů a jakákoliv související komunikace, kterou Vám můžeme zasílat.
 • Právo na přístup
  Můžete bezplatně požádat o kopii Vašich osobních údajů, které uchováváme. Jakmile ověříme vaši totožnost a případně oprávnění kteréhokoliv třetího žadatele, poskytneme Vám přístup k Vašim osobním údajům, které uchováváme, a také k následujícím informacím:
  • Informace, zda jako správce údajů uchováváme jakékoliv Vaše osobní údaje.
  • Popis uchovávaných osobních údajů a, je-li to přípustné a možné, jejich kopii.
  • Informace o účelu, pro který jsou tyto osobní údaje zpracovávány, a odkud byly získány.
  • Informace, zda jsou mimo původního příjemce osobní údaje komukoliv poskytovány. Pokud ano, pak se dozvíte totožnost těchto příjemců.
  • Žádost o předání Vašich osobních údajů Vám nebo třetí straně ve strojově čitelném formátu (Word, PDF atd.). Takové žádosti lze však vyhovět, pouze pokud dotyčné osobní údaje:
   - poskytl společnosti subjekt údajů,
   - se zpracovávají automaticky.
  • Informace týkající se použitého postupu a žádost o lidský zásah, který by taková automatizovaná rozhodnutí přepsal, pokud se osobní údaje používají k automatizovanému rozhodování o Vás jakožto subjektu údajů (např. profilování).
  • Pokud jsou Vaše osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o příslušných zárukách podle článku 46 GDPR o předávání.
 • Pokud se vyskytnou výjimečné okolnosti, kvůli kterým bychom mohli odmítnout poskytnout informace, podáme patřičné vysvětlení. Pokud bude žádost bezdůvodná či obtěžující, vyhrazujeme si právo ji odmítnout. Pokud je pravděpodobné, že zpracování odpovědi na žádost bude trvat delší dobu či v této souvislosti vzniknou nepřiměřené výdaje (které možná budete muset uhradit), budeme vás informovat.
 • Právo na opravu
  Pokud si myslíte, že o Vás uchováváme nepřesné nebo neúplné osobní údaje, můžete uplatnit své právo na opravu nebo doplnění těchto údajů. To lze využít spolu s právem na omezení zpracování, aby nedocházelo k dalšímu zpracování nepřesných/neúplných informací, dokud nedojde k jejich opravě.
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
  Pokud pro zpracování osobních údajů nadále neexistuje převažující právní základ nebo oprávněný důvod, můžete požádat o jejich výmaz. To se týká i osobních údajů, které mohly být zpracovávány nezákonně. Podnikneme veškeré odpovídající kroky, abychom výmaz zajistili.
 • Právo na omezení zpracování
  Můžete nás požádat, abychom přestali Vaše osobní údaje zpracovávat. Údaje budeme i nadále uchovávat, ale nebudeme je dále zpracovávat. Toto právo je alternativou k právu na výmaz. Právo na omezení zpracování můžete uplatnit v kterémkoliv z následujících případů:
  a) popřete přesnost osobních údajů,
  b) zpracování osobních údajů je protiprávní,
  c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale pro část právního procesu,
  d) vznesete námitku proti zpracování a zpracování bude až do rozhodnutí o stavu zpracování omezeno.
 • Právo na přenositelnost údajů
  Můžete požádat o předání souboru Vašich osobních údajů jinému správci nebo zpracovateli, a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo je možné uplatnit pouze v případě, že původní zpracování proběhlo na základě souhlasu, zpracování probíhá automatizovanými prostředky a je-li zpracování založeno na plnění smluvní povinnosti.
 • Právo vznést námitku
  Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování Vašich údajů, pokud:
  • je zpracování založeno na oprávněném zájmu,
  • se jedná o zpracování za účelem přímého marketingu,
  • se jedná o zpracování pro účely vědeckého nebo historického výzkumu,
  • zpracování zahrnuje automatizované rozhodování a profilování.

 

11. Musíte nám poskytnout osobní údaje?

Nikdy nebudeme vyžadovat, abyste nám své osobní údaje poskytli, ale možná to bude nutné, pokud s námi uzavřete smlouvu o poskytování našich služeb nebo produktů. Nebudeme schopni naše služby nebo produkty poskytnout, pokud nám nepředáte osobní údaje. Je to nezbytné.
Kromě toho Vás můžeme požádat o poskytnutí určitých osobních údajů, pokud nás kontaktujete za účelem uplatnění Vašich práv podle GDPR stanovených v odstavci 10.

12. Automatizované rozhodování

Při používání našich webových stránek dochází k automatizovanému rozhodování. To zahrnuje poskytování obsahu na základě Vašeho chování online. Umožňuje nám zobrazit obsah, který je pro Vás relevantní.

13. Používáme Vaše osobní údaje k marketingovým účelům?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme použít k marketingovým účelům, ale naším cílem je kontaktovat pouze ty uživatele, kteří si přejí marketingová sdělení dostávat. Pokud máte proti marketingu, ať už elektronickému či jinému, jakoukoliv námitku, dejte nám vědět a my Vás v tomto ohledu již nebudeme kontaktovat.

14. Soubory cookie

Používáme soubory cookie, což jsou malé textové soubory, které do Vašeho počítače ukládají navštívené webové stránky. Používáme je, aby naše webové stránky fungovaly správně, k monitorování používání webových stránek a k zobrazování obsahu, o kterém se domníváme, že pro Vás bude relevantní. Pokud se u nás zaregistrujete nebo budete naše stránky dále používat, budete muset používání souborů cookie odsouhlasit. Další podrobnosti týkající se použitých souborů cookie a Vašich práv jsou k dispozici v našich zásadách používání souborů cookie zde.

15. Kontaktujte nás

Veškeré připomínky, dotazy nebo návrhy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našeho zacházení s Vašimi osobními údaji prosím zasílejte e-mailem na adresu prodej@blyth.cz.
Případně nás můžete kontaktovat na následující poštovní adrese:
Přátelství 1011/17, 
104 00 Praha 10 - Uhříněves
ČR

16. Stížnosti

Pokud chcete projednat stížnost, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedených kontaktech. Se všemi stížnostmi budeme nakládat důvěrně.
Pokud nejste spokojeni s tím, jak Vaše údaje zpracováváme, případně s jakoukoliv stížností, kterou jste nám v souvislosti se zacházením s Vašimi údaji zaslali, máte právo postoupit svou stížnost dozorovému orgánu v Evropské unii. 

17. Změny těchto zásad

Poslední aktualizace těchto zásad byla provedena 6. září 2021.